Sih Ana Endahing Budaya Memitran

 16 - Kolom, Jembaring Penggalih

28Owah gingsire kahanan ing jagad iki, ana kalane gawe miris, utamane bab rusaking sesrawungan lan memitran. Srawung lan seduluran rumaket ing jaman iki akeh-akehe mung kaiket ananing rasa butuh lan ngunggulake keperluane kumpulane, malah ana uga kang merga golek pawadan kanggo nggayuh kalungguhan.

Ananging, kuwi mau yen mung diwawas kanthi cethek lan kurang jembar anggone dolan, yen cara bocah saiki saok diece “kurang piknik”, hehehe. Sejatine isih akeh sing sumlempit ing sela-selaning bumi nuswantara iki kadadean kang isih bisa kanggo tepa palupi bab perlune njaga budaya memitran seduluran kang resik tanpa pawadan golek kanca nggayuh impen ing donya.

Salah sijine sing dak alami nalika aku kober dolan-dolan ing laladan ereng Gunung Prau. Ancase pingin nambani kangen dhek jaman bocah.

Alon–alon aku wiwit ngambah njaban dhusun, tumuju plataran sawah lan tegalan kang bawera, ora lali nggawa HP ben bisa kanggo njupuk gambar sesawangan sing dak senenengi. Durung nganti genep selawe jangkah, aku wis dipethuki Ibu-ibu kang uga arep tindak sawah utawa wagir. Kanthi grapayak semanak uluk salam, lan bage binage kabar slamet uga andum pandonga. Ngono mau nganti ambal kaping wola-wali saben pirang jangkah, lakuku kandheg amarga akeh sedulur sing sapa aruh.

Nalika wis mancik arep liwat galengan, wiwit tambah sing kudu dak adhepi. Lha kepiye, prasasat saben kothakan sawah sing dak liwati ana sing lagi panen waluh jipang, terong, sawi, lombok, pohung lan liya-liyane kabeh ngampirake lan nawani. Jare sisihanku yen aku gelem nglegani nampani sanajan sithik wae, atine tangga teparo mau bakal bungah tan kinira amarga rumagsa diwenehi kalodhangan nandur kabecikan.

“Kula sagede sodakoh nggih namung ngaten Bu Guru, yen nengga sugih kula mboten sida kober angsal kesaenan”, ngono ngendikane Mbakyu Nur karo sajak bungah ngulungake bayem saunting.

Sidane luwih saka telung jam anggonku piknik ing sawah lan uga klakon kekeceh ing kali kang bening, sanajan iwake wis ora akeh, atiku bungah banget. Rasa bungah amarga entuk tamba kangen dolan ing sawah, uga bungah dene aku bisa gawe lega tangga teparo, kanthi nampani peparingane sanajan mung tak jupuk sacukupe kanggo gawe bungah atine.

Dak sawang tas plastik cacah telu sing dak deleh ing watu gedhe pinggir kali iku kebak maneka rupa sayuran lan uga woh jambu, alpokat lan timun, kaya nguncalake pangangenku ing jaman cilikanku. Pancen yen diaji dhuwit, kabeh mau ora bakal nemu etungan atusan ewu apa maneh yuta, ananging ing batinku kaya dene ajining emas sak dhunak paribasane.

Rukune tetanggan lan prasajane seduluran kanyata isih bisa dak temoni ing jaman iki. Budaya memitran kang endah tanpa pawadan golek alem, luru kekuatan, adol becik lelamisan kanyata isih ana. Bumi kagungane Allah iki jembar mula ora perlu sarwa was sumelang yen endahing memitran bakal ilang kagerus kahanan kang tambah adoh saka paugeran, jer siji kang kudu diugemi, wutuhe iman…! [Muthia]

banner 100x60

Author: 

Majalah Embun adalah majalah keluarga yang berada dalam institusi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng). Sebagai majalah keluarga bahagia, Majalah Embun hadir sebagai penyejuk jiwa keluarga samara. Dengan tagline “Penyejuk Jiwa Keluarga Samara”, Majalah Embun berusaha untuk membersamai keluarga muslim, berbagi ilmu dan pengalaman, dan meraih kebahagiaan keluarga samara.

Related Posts

Leave a Reply