ORA DISEJA ANANGING BISA UGA

 16 - Kolom, Jembaring Penggalih

28Pancen bener, ana kalane awake dhewe iki nglakoni kaluputan sanajan ora diniati, malah bisa uga ing sakawit niate apik, jebul pungkasane bisa gawe tatu utawa nglarani atine liyan.

Akeh tuladaha kedadean kang ora sepira, ora disengaja uga bisa nuwuhake perkara, kaya dene salah siji kang ndak prangguli. Ing sawijining wektu lan papan, salah sijine kanca Guru sing durung diangkat dadi pegawe negri, crita bab anggone tansah ngupaya njaga rasa ikhlas anggone ngabdi mulang ing salah sijining sekolah negri, sanajan mung entuk blanja kang ora bisa kanggo nyukupi butuhe. Aja maneh nyukupi butuhe urip, kanggo nyukupi butuh pangan saben dinane wae ora nyukupi.

“Mila kula niku sok kelara-lara yen kanca-kanca guru sami andum rasa bungah yen pinuju tunjangan profesine sampun mlebet rekening. Pancen mboten klentu piyambakipun sami asok syukur lan kabungahan, ning mbok nggih ampun ten ngarep rai kula. Rasa ikhlas kula niku njur sok kendho. Ananging yen mpun tak udhari nggih njuk kula pupus, pancen durung rejekiku…”

Yen dinalar, mesthi ora bakal ing batine kanca-kanca guru sing padha bungah-bungah asok syukur mau sengaja pamer utawa nglarani ati kancane nunggal makarya, sebab ing wewengkon sekolahan papan kedadean mau, anggone padha seduluran, kekancan lan memitran nandangi pakaryan katon rukun, saiyeg saeko kapti.

Mbok menawa mung merga kagawa rasa bungah, ora ngira yen ing sandhinge ana salah sijine kanca sing durung melu ngrasakke bayar etungan mayuta-yuta, wong honore wae mung atusan ewu telung lembar. Mula iku pancen bener yen luput, kleru, lan salah iku ora mligi merga tumindak sing pancen diseja nandur perkara, ana uga kang kadean merga lali, lena, utawa kurang duga.

Siji maneh tuladha, katone sepele jebul dadi gawe. Ing wayah esuk dina minggu, kancaku resik-resik dalem merga arep ana tamu. Sawise rampung anggone resik-resik, niate arep ngrampungke masak ing pawon gawe suguhan tamune mengko. Tinimbang pikiran yen ana pitik mlebu ngregeti ruang tamu, mula lawange ditutup. Pas nalika dheweke nutup lawang mau, ora ngerti yen tanggane liwat ngarep omahe. Sing liwat lagi wae arep uluk salam, ngerti sing duwe omah nutup lawang, tur rada sengka, atine banjur panas, wurung anggone uluk salam, malah nggeblas banjur wadul adhine. Atine kelara-lara rumangsa disingkiri. Suwe-suwe, kabar mau keprungu aku, banjur aku nyoba takon karo kancaku, apa duwe perkara karo tanggane mau, jebul ora ana perkara apa-apa, mung krasa kok saiki tanggane kuwi ora semanak kaya adate. Kadadean mung nutup lawang wae jebul bisa dadi gawe, kamangka ya lawange dhewe, ing omahe dhewe, jebul wong liya bisa uga naggapi seje.

Mula ing bebrayan iki, elok banget tuntunan Islam, supaya kita kabeh tansah njaga silaturahmi, dimen yen ana cewet, salah, benthik, lan tatu ing ati bisa enggal lejar lan nemu dalan kanggo mbenerake. [Muthia]

banner 100x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply